หลักสูตรภาษาจีนกลาง

เป้าหมายการสอน: เนื้อหาการสอนเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้ได้จริง อีกทั้งมีความน่าสนใจผสมผสานกับสื่อทางวัฒนธรรมของไต้หวันเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางภาษาที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน: เน้นประเด็นเนื้อหาที่สำคัญ สามารถเรียนรู้คำศัพท์และทักษะการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ผ่านการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

ครูผู้สอน: ครูผู้สอนระดับวิชาการที่มีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน ควบคู่สื่อการสอนและวิธีการสอนที่สามารถปรับตามสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อัตราค่าธรรมเนียม: ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้รวมค่าลงทะเบียน ค่าบัตรนักศึกษา ค่าจ้างรายชั่วโมงของครูผู้สอน และค่าสื่อการสอน

ลักสูตร

นื้อหา

เวลา/ 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

หลักสูตรระดับพื้นฐาน (A) : เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน

ระดับพื้นฐาน (A1)

เรียนรู้การออกเสียงและวลีภาษาจีน

เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน

  ประโยคในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และการขนส่ง

9:00-12:00 น.

(จันทร์, พุธ, ศุกร์)

NTD 5,400

ระดับพื้นฐาน (A2)

9:00-12:00 น.

(เสาร์)

NTD 1,800

หลักสูตรระดับกลาง (B) : เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานมาก่อน

ระดับกลาง (B1)

เรียนรู้การใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน

สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่นได้

สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้

9:00-12:00 น.

(อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์)

NTD 5,600

ระดับกลาง (B2)

9:00-12:00 น.

(เสาร์)

NTD 2,000

หลักสูตรระดับกลาง-สูง (C) : เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนพอสมควร

ระดับกลาง-สูง

(C)

เน้นการผสมผสานคำศัพท์และไวยากรณ์

สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

13:30-16:30 น.

(จันทร์, พุธ, ศุกร์)

NTD 5,800

หลักสูตรระดับสูง (D) : เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางภาษาจีนระดับกลางถึงระดับสูง

ระดับสูง

(D)

สามารถอ่านและเขียนประโยคที่สมบูรณ์

เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาจีนในที่ทำงาน

สามารถถามคำถามและตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13:30-16:30 น.

(อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์)

NTD 6,000

© 元智大學 華語中心. Copyright © 2023 All Right Reserves by YZU Mandarin Learning Center